Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ MỘT TRONG 13 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG

NGÀI ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ, TỔ THỨ 6 CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG NGÀI TÁI LAI TRUYỀN DẠY CHO CHÚNG SANH  PHÁP MÔN THÙ THẮNG NHẤT MỘT ĐỜI THÀNH TỰU GIẢI THOÁT, RA KHỎI LỤC ĐẠO, SANH TỮ LUÂN HỒI ,TRONG  84 NGÀN PHÁP MÔN PHẬT NÓI RA 49 NĂM, CHỈ CÓ CÂU A MI ĐÀ PHẬT NÀY LÀ RA KHỎI TAM GIỚI, VÃNG SANH VỀ CỰC LẠC,  NGÀI LÀ ỨNG HOÁ THÂN CỦA PHẬT A MI ĐÀ.  CON TÊN HUỲNH VĂN SÁNG CÙNG ÔNG BÀ CHA MẸ CỦA GIA ĐÌNH THÂN TỘC CON, ANH CHỊ EM CON VÀ CÁC CHÚNG SANH CÓ AI THẤY  NGHE BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, CÙNG CUỐI ĐẦU ĐẢNH LỄ, NGUYỆN GIEO NĂM VÓC SÁT ĐẤT, LỄ LẠY ĐẾN NGÀI TỔ SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ, KHẮP MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CÙNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

7 nhận xét:

 1. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT con HUỲNH ĐỊNH PD QUẢNG TÁNH sanh ra trong cõi đời ngũ trược thời mạt pháp này, không đủ nhân duyên phước đức gặp được 13 tổ sư tịnh độ cầu ở ngài học đạo. Nay con có nhân duyên được thấy nghe các tổ sư tịnh độ truyền dạy chánh pháp của phật. Tổ sư thiện đạo nói . Nguyên nhân như lai ra đời. Là vì bản nguyện của phật a mi đà: Trong 49 năm thế tôn nói pháp 84 ngàn pháp môn đều quang trọng nói. Chỉ có một pháp môn thù thắng nhất mà phật giới thiệu cho chúng sanh. Một đời thành tựu giải thoát ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi. Gói gọn trong tam tạng 12 bộ kinh điển là:1 câu NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT. Vì thế niệm phật liền bằng tụng hết tam tạng kinh điễn. Niệm phật không thể nghĩ bàn. Nam mô a mi đà phật.vì vậy con HUỲNH ĐỊNH PD QUẢNG TÁNH cùng ông bà cha mẹ anh chị em con cháu trong gia đình thân tộc cùng tận hư không khắp pháp giới chúng sanh, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, cùng con đảnh lễ cuối đầu gieo xuống tất cả năm vóc sát đất lạy đến PHẬT A MI ĐÀ cùng 13 tổ sư tịnh độ khắp mười phương ba đời cùng tận hư không giới. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc, đồng kiến mi đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành phật đạo. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

  Trả lờiXóa
 2. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT CON QUÁCH THỊ ÚT PD THANH CHỦNG. SANH RA TRONG CÕI NGŨ TRƯỢC THỜI MẠT PHÁP NÀY, KHÔNG ĐỦ NHÂN DUYÊN PHƯỚC ĐỨC GẶP ĐƯỢC 13 TỔ SƯ TỊNH ĐỘ CẦU Ở NGÀI HỌC ĐẠO. NAY CON CÓ NHÂN DUYÊN ĐƯỢC THẤY NGHE CÁC TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TRUYỀN DẠY CHÁNH PHÁP CỦA PHẬT. TỔ SƯ THIỆN ĐẠO NÓI . NGUYÊN NHÂN NHƯ LAI RA ĐỜI. LÀ VÌ BẢN NGUYỆN CỦA PHẬT A MI ĐÀ: TRONG 49 NĂM THẾ TÔN NÓI PHÁP 84 NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU QUANG TRỌNG NÓI. CHỈ CÓ MỘT PHÁP MÔN THÙ THẮNG NHẤT MÀ PHẬT GIỚI THIỆU CHO CHÚNG SANH. MỘT ĐỜI THÀNH TỰU GIẢI THOÁT RA KHỎI LỤC ĐẠO SANH TỬ LUÂN HỒI. GÓI GỌN TRONG TAM TẠNG 12 BỘ KINH ĐIỂN LÀ:1 CÂU NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT. VÌ THẾ NIỆM PHẬT LIỀN BẰNG TỤNG HẾT TAM TẠNG KINH ĐIỄN. NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.VÌ VẬY CON QUÁCH THỊ ÚT PD THANH CHỦNG CÙNG ÔNG BÀ CHA MẸ ANH CHỊ EM CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH THÂN TỘC CÙNG TẬN HƯ KHÔNG KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH, NẾU CÓ AI THẤY NGHE, ĐỀU PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, CÙNG CON ĐẢNH LỄ CUỐI ĐẦU GIEO XUỐNG TẤT CẢ NĂM VÓC SÁT ĐẤT LẠY ĐẾN PHẬT A MI ĐÀ CÙNG 13 TỔ SƯ TỊNH ĐỘ KHẮP MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CÙNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI. HẾT MỘT BÁO THÂN NÀY, ĐỒNG SANH CỰC LẠC, ĐỒNG KIẾN MI ĐÀ, ĐỒNG NGỘ VÔ SANH, ĐỒNG THÀNH PHẬT ĐẠO. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHẬT

  Trả lờiXóa
 3. Đai Nâu  Gia nhập: Nov 2007
  Nơi cư ngụ: Đâu đó ở Ta Bà
  Bài gởi: 344
  Thanks: 114
  Thanked 275 Times in 138 Posts
  Di huấn của đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ
  Di huấn của đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ


  Nếu như lời nói chẳng tương xứng việc làm, tín lực hời hợt, chẳng có tâm luôn giữ cho niệm niệm tiếp nối, ý nhiều phen gián đoạn; lại toan cậy vào sự tu tập lười biếng thế ấy mà mong lúc lâm chung được vãng sanh thì chỉ e rằng sẽ bị nghiệp chướng ngăn trở, khó gặp được thiện hữu, bị gió, lửa bức bách, chẳng giữ nổi chánh niệm!

  Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ

  Theo đoạn kinh giảng về chín phẩm vãng sanh trong Quán kinh thì sở dĩ có sự thăng giáng, phẩm vị thượng, hạ là vì chẳng ngoài hai tâm sau đây:

  a. Một là Ðịnh Tâm như tu Ðịnh, tập Quán.

  b. Hai là Chuyên Tâm: chỉ niệm danh hiệu, dùng các điều lành hỗ trợ, vun bồi; hồi hướng, phát nguyện nhưng phải trọn đời quy mạng, suốt đời chuyên tu.

  Trong lúc nằm, ngồi, thường hướng về phương Tây. Trong lúc đi kinh hành, lễ kính và khi niệm Phật, phát nguyện phải khẩn thiết, siêng gắng, dốc trọn lòng thành, không có niệm gì khác, giống như lúc sắp bị xử chém, hoặc đang trong vòng tù tội, hoặc đang bị oán tặc truy đuổi, hoặc đang bị nước, lửa bức bách, nhất tâm cầu được cứu độ, nguyện thoát nỗi khổ, mau chứng vô sanh, rộng độ hàm thức, thiệu long Tam Bảo, thề báo tứ ân. Chí thành như thế ắt sẽ chẳng luống công!

  Nếu như lời nói chẳng tương xứng việc làm, tín lực hời hợt, chẳng có tâm luôn giữ cho niệm niệm tiếp nối, ý nhiều phen gián đoạn; lại toan cậy vào sự tu tập lười biếng thế ấy mà mong lúc lâm chung được vãng sanh thì chỉ e rằng sẽ bị nghiệp chướng ngăn trở, khó gặp được thiện hữu, bị gió, lửa bức bách, chẳng giữ nổi chánh niệm!

  Vì sao thế? Lúc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân có chắc thật thì quả mới chẳng hư dối. Nếu muốn được lâm chung mười niệm thành tựu thì phải dự bị sẵn phương tiện, tom góp công đức để hồi hướng về lúc đó; niệm niệm chẳng thiếu sót thì lúc ấy mới không luống uổng vậy!

  Hoặc có kẻ hỏi: Công đức của việc đi kinh hành niệm Phật và ngồi niệm Phật như thế nào?

  Ðáp: Ví như căng buồm đi ngược nước dù là cũng có thể đến nơi được, nhưng so với việc thuận nước căng buồm thì biết ngay khó dễ. Ngồi niệm Phật một tiếng đã tiêu trừ được tội lỗi trong cả tám mươi ức kiếp thì công đức đi kinh hành niệm Phật còn biết đến đâu? Vì thế có bài kệ rằng:
  Kinh hành năm trăm vòng
  Niệm Phật một ngàn tiếng
  Thường tu hành như thế
  Tự thành Phật Tây phương

  Nếu lễ bái thì khuất phục được vô minh, thâm nhập bến Giác, mạng chung vãng sanh, mau chứng Niết Bàn.

  Thiền Tịnh Tứ Liệu Giản

  Có Thiền, không Tịnh Ðộ
  Mười người, chín chần chừ
  Nếu ấm cảnh hiện tiền.
  Chớp mắt đi theo nó.
  Không Thiền, có Tịnh Ðộ
  Vạn người tu, vạn đỗ
  Chỉ được thấy Di Ðà
  Lo chi chẳng khai ngộ.
  Có Thiền, có Tịnh Ðộ
  Khác nào hổ thêm sừng
  Ðời này làm thầy người
  Ðời sau thành Phật, Tổ.
  Không Thiền, không Tịnh Ðộ
  Giường sắt và cột đồng
  Muôn kiếp với ngàn đời
  Trọn không ai nương dựa

  Trích yếu: sách Vạn Thiện Ðồng Quy
  của đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ đời Tống

  Trả lờiXóa
 4. Phản tỉnh - Hổ thẹn - Sám hối.

  Thứ hai, 11 Tháng 8 2008 13:00 Ban Biên Tập

  Pháp môn niệm Phật tệ hại đến nước này như ngày nay, thì mổi một đồng tu niệm Phật chúng ta phải nên thống thiết mà phản tỉnh, hổ thẹn mà sám hối.
  Chúng ta phụ rẩy sự chờ đợi nhớ mong của Phật A Di Đà đã nhiều kiếp! Cũng đã phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật khẩn thiết dặn dò hết lời khuyên bảo! càng phụ lòng bi tâm kỳ vọng, khuyến tấn tán dương, chứng minh khen ngợi của mười phương tất cả chư Phật! Nghĩ đến chổ này, mổi một người niệm Phật phải nên thống thiết mà rơi lệ, không chổ dung thân!
  Mỗi một vị dạy bảo người niệm Phật, cũng phải nên phản tỉnh: tại vì sao đem đại pháp Di Đà nương vào Phật lực, nhất định an tâm, tín nguyện niệm Phật, quyết định vãng sanh thành Phật, thì dạy thành dựa vào tự lực, hoài nghi bất an, không được nhất tâm, không cách gì vãng sanh ?
  Mỗi một người học tập pháp môn niệm Phật cũng phải nên phản tỉnh: tại vì sao Tịnh Độ diệu pháp đầy đủ Tín Nguyện, nương vào Phật lực, quyết định vãng sanh, không sợ chết, thích được chết, muốn được đi sớm một chút, thì học thành hư tâm giả nguyện, hoài nghi tự ti, không dám gánh vác tiếp nhận, sợ chết, lo lắng phải chết, trong lòng không hề muốn được đi sớm một chút?

  Trả lờiXóa
 5. 2 nhận xét - sang huynh và văn sáng huynh

  sang huynh - NIỆM PHẬT CHỈ NAM


  1. Trích yếu lời phán định hai cách tạp tu và chuyên tu Tịnh nghiệp của đại sư Thiện Ðạo đời Ðường

  Hỏi: Vì sao chẳng dạy tu quán mà chỉ dạy thẳng chuyên xưng niệm danh hiệu?

  Ðáp: Chúng sanh chướng nặng, cảnh vi tế mà tâm thì thô phù, thần thức lao chao nên khó thành tựu pháp quán. Vì thế, đức Ðại Thánh bi mẫn khuyên ngay nên chuyên xưng danh hiệu, chính là vì danh hiệu dễ xưng, hễ niệm liên tục liền vãng sanh.

  Nếu có thể niệm niệm liên tục, lấy lúc hết mạng làm hạn thì mười người tu mười người được vãng sanh, trăm người tu trăm người được sanh. Vì sao vậy?

  Do vì không có tạp duyên bên ngoài nên được chánh niệm, vì tương ứng với bổn nguyện của Phật, vì chẳng trái giáo pháp, vì thuận theo lời Phật.

  Nếu bỏ chuyên niệm để tu tạp nghiệp thì trong trăm kẻ hiếm có một hai [người được vãng sanh], trong cả ngàn người hiếm được ba bốn.

  Vì sao vậy? Vì tạp duyên loạn động, đánh mất chánh niệm; vì chẳng tương ứng với bổn nguyện của Phật; vì trái nghịch giáo pháp, vì chẳng thuận lời Phật; vì hệ niệm chẳng tương tục; vì tâm chẳng liên tục nghĩ báo ân Phật; vì tuy tu hành mà thường tương ứng danh lợi; vì ưa gần tạp duyên gây chướng ngại chánh hạnh vãng sanh của mình lẫn người.

  Xin hết thảy mọi người khéo tự suy nghĩ. Ði, đứng, nằm, ngồi đều phải chú tâm khắc kỷ, ngày đêm đừng quên. Trong niệm trước vừa mạng chung thì trong niệm sau liền sanh, vĩnh viễn hưởng pháp lạc vô vi cho đến khi thành Phật, há chẳng phải là vui sướng lắm ư?

  Trả lờiXóa
 6. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có phân tích đến sự lợi ích của sự lạy PHẬT (còn gọi là lễ PHẬT): “Lễ PHẬT một lễ thì từ đầu gối trở lên đến đầu đều có ngôi Chuyển-Luân Thánh-Vương hiển hiện phù trì” và cũng thâu hoạch được 10 thứ công đức là:


  MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT
  1.- Được sắc thân tốt đẹp.
  2.- Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.
  3.- Không sợ sệt giữa đông người.
  4.- Được chư Phật giúp đỡ.
  5.- Đầy đủ oai nghi lớn lao.
  6.- Mọi người đều nương theo mình.
  7.- Chư Thiên cung kính.
  8.- Đủ phước đức lớn.
  9.- Lúc lâm chung được vãng sanh.
  10.- Mau chứng quả Niết Bàn.
  (Một lạy còn được công đức như vậy, huống chi lạy Phật nhiều).
  KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

  Trả lờiXóa
 7. MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

  Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:
  1.- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
  2.- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
  3.- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
  4.- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
  5.- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
  6.- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
  7.- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
  8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
  9.- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật
  10.- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!"

  Trả lờiXóa